برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (972)

3-1-4بررسی کوهها در استان کرمانشاه193-2خصوصیات اقلیمی استان193-2-1وضعیت آب و هوای استان کرمانشاه193-2-2دما203-2-3بارش213-2-4تبخیر و تعرق213-2-5باد223-2-6نور223-2-7مناطق آب و هوایی در استان233-3خصوصیات پوشش گیاهی233-3-1تهیه نقشه پوشش گیاهی و انتخاب گونههای گیاهی243-4جمع آوری آمار و اطلاعات هواشناسی243-4-1انتخاب ایستگاههای لازم253-5مواد263-6روشها32 ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (970)

3-9-4- وزن پوسته تخم مرغ …………………………………………………………………………………. 61 3-9-5- ضخامت پوسته تخم مرغ …………………………………………………………………………… 61 3-9-6- وزن زرده و سفیده به عنوان درصدی از وزن تخم مرغ ………………………………….. 62 3-9-7- تعیین کلسترول زرده تخم مرغ …………………………………………………………………… ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (969)

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………….. 513-2- متدلوژی تجزیه و تحلیل داده های تاریخچه ای- رخدادی…………………………………………..523-2-1- داده های مقطعی…………………………………………………………………………523-2-2- داده های ترکیبی…………………………………………………………………………533-2-3- داده های تاریخچه ای- رخدادی…………………………………………………………….543-3- معرفی نرم افزار TDA …………………………………………………………………….. 553-4- توزیع های پارامتریک .. …………………………………………………………………….. ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (968)

2- پایایی Reliability68مراحل تکمیل خانه کیفیت در شرکت گلچکان زمانی71مرحله اول: انتخاب مصرف کنندگان71مرحلهدوم: شناساییخواستهها انتظارات و نیازهای مشتریان شرکت گلچکان زمانی (جمع‌آوری صدای مشتری):71مرحله سوم: طبقه‌بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان:73مرحله چهارم: تعیین عملکرد ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (966)

طراحی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42تدریس روش‌های مبتنی بر انتقال مستقیم بر اساس الگوی طراحی انگیزشی کلر…………………………………45تدریس روش‌های مبتنی بر انتقال مستقیم به شیوه موجود…………………………………………………………………….46تحلیل سنجش متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………46روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………46فصل چهارم: یافته‌های پژوهشسؤال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..48مرحله اول: شرح مختصری ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (965)

جدول شماره (2) : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگی………………………………………………………………………………………………………………….72جدول شماره (3) : فراوانی سبکهای فرزندپروری واحدهای مورد پژوهش………………………………………………………74جدول شماره (4) : فراوانی مشکلات رفتاری واحدهای مور د پژوهش…………………………………………………………. 75جدول شماره (5) : ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (964)

جدول شماره (2) : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگی………………………………………………………………………………………………………………….72جدول شماره (3) : فراوانی سبکهای فرزندپروری واحدهای مورد پژوهش………………………………………………………74جدول شماره (4) : فراوانی مشکلات رفتاری واحدهای مور د پژوهش…………………………………………………………. 75جدول شماره (5) : ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (963)

3-2 اراده نیک …………………………………………………………………… 56 4-2 خود مختاری اراده ………………………………………………………….. 57 5-2 قانون اخلاقی ……………………………………………………………….. 60 6-2 امر مطلق ……………………………………………………………………….. 62 1-6-2 صورت بندی های امرمطلق ………………………………………… 64 1-1-6- 2 صورت نخست ………………………………………………… 64 2-1-6-2 ادامه مطلب…